MENU:

 • DOWOZY DO SZKOŁY I ODWOZY DO DOMU - 26-30.10.2020 r.

  26.10.2020 r.

  Dowozy do szkoły i odjazdy ze szkoły po drobnych korektach dnia 26.10.2020 r.:

  26.10.20 r. - Dowozy_do_szkoly_26-30.10.2020_r.doc

  26.10.20 r. - Odjazdy_ze_szkoly_26-30.10.2020_r..docx

   

  24.10.2020 r.

  Zmianie ulegają hamonogramy dowozów do szkoły i odwozów do domu obowiązujące w terminie 26-30.10.2020 r. i dotyczące uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. 

  Dowozy_do_szkoly_26-30.10.2020_r.doc

  Odjazdy_ze_szkoly_26-30.10.2020_r..docx

 • NAUKA ZDALNA W KLASACH IV - VIII - 26.10.2020 r. - 06.11.2020 r.

  23.10.2020 r. 

  Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci i Uczniowie!

  Od poniedziałku 26 października do piątku 06 listopada br. nauka w klasach IV - VIII będzie odbywała się w formie zdalnej.

  Klasy I - III i dzieci z oddziału przedszkolnego będą uczyły się w formie stacjonarnej.

  Harmonogram dowozów i odwozów oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych jak na razie obowiązuje dotychczasowy. W przypadku zmian informacja znajdzie się na stronie internetowej Szkoły. 

  Dalsze wytyczne już wkrótce, aczkolwiek już teraz chcemy wszystkich uspokoić - nauczyciele będą próbowali prowadzić w klasach IV - VIII zajęcia online z sali lekcyjnej poprzez aplikację TEAMS. W naszych założeniach jest prowadzenie zajęć tylko z przedmiotów ścisłych, których wykaz przedstawimy niebawem. 

  Rodzice uczniów klas IV - VIII proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą klasy w przypadku potrzeby wypożyczenia szkolnego laptopa. 

   

  Bądźcie zdrowi i spokojni!

  Bożena Sobieszczańska 
  Dyrektor Szkoły 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć 2020/2021

  HARMONOGRAM DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

   OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  w roku szkolnym 2020/2021

  w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie

   

  Podstawa prawna:

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

   

  14 października 2020 r. (środa) - potrzeby społeczności lokalnej

  2 listopada 2020 r. (poniedziałek) - potrzeby społeczności lokalnej

  4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) - potrzeby społeczności lokalnej

  25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

  4 czerwca 2021 r. (piątek) - potrzeby społeczności lokalnej

 • KONKURS PLASTYCZNY

  Samorząd Uczniowski organizuje szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VIII nt. "Obrazy z życia "INKI" - dzieciństwo i lata młodości".
  Celem konkursu jest przybliżenie postaci Danuty Siedzikówny "Inki" - Patronki Szkoły Podstawowej w Jeleniewie.
  Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika w formacie A-3 lub A-4.
  Prace plastyczne będą oceniane w kategorii: kl. IV-V i VI-VIII.
  Termin składania prac: do dnia 10.12.2020 r. do p. Alicji Malinowskiej.

  Opiekun SU: Alicja Malinowska

 • 14 października - DEN

  14 października jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten w naszej Szkole został ustanowiony dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Wszystkim w tym Dniu życzymy miłego odpoczynku od nauki i pracy.

 • OBCHODY SETNYCH URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II i XX DNIA PAPIESKIEGO

  Uwaga!
  Spotkanie w Szkole o godz. 12.35, wyjazd godz. 12.50 IVECO1, powrót do Szkoły ok. godz. 15.00.

  W roku setnych urodzin Św. Jana Pawła II oraz XX Dnia Papieskiego

  Dyrektor Szkoły, Ksiądz Proboszcz naszej Parafii, Wójt Gminy Jeleniewo i Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo zapraszają 

  Poczet Sztandarowy, Dzieci, Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły 

  na uroczystą Mszę Świętą wraz z poświęceniem krzyża na Górze Cisowej w Gulbieniszkach dnia 11.10.2020 r. (niedziela) o godz. 13.30.

  Istnieje możliwość dowozu uczniów klas starszych (IV-VIII) autobusem szkolnym. Chętne osoby proszone są o dokonywanie zapisów do godz. 15.00 w piątek 09.10.2020 r. 

  Serdecznie zapraszamy!

 • KODY DOSTĘPU DO E-DZIENNIKA

  Szanowni Rodzice!

  Bardzo prosimy o osobisty odbiór u wychowawcy klasy kodów dostępu do dziennika elektronicznego. Dotyczy to tych Rodziców, którzy jeszcze tego nie uczynili. 

  https://portal.librus.pl/szkola/synergia/loguj

 • AUDYCJA MUZYCZNA PT. „CO TO JEST RYTM – OPOWIEŚCI KŁAPOUCHEGO”

  AUDYCJA ODWOŁANA

  Dnia 29.10.2020 r. (czwartek) w hali sportowej naszej Szkoły odbędzie się audycja muzyczna pt. Co to jest rytm – opowieści Kłapouchego”.

  Audycja zostanie przedstawiona z podziałem na grupy:

  I grupa godz. 8:20: dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. Ia i Ib;

  II grupa godz. 9:10: uczniowie kl. IIa, IIb i III.

  Audycję wykonają artyści Agencji Muzycznej Arte – Muza z Białegostoku.

  Koszt: 7,00 zł od osoby.

 • Uwaga!

  Uwaga!

  HARMONOGRAM WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

  na stopień szkolny

   

  05.10.2020 r. (poniedziałek)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

  06.10.2020 r. (wtorek)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  07.10.2020 r. (środa)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI

  08.10.2020 r. (czwartek)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO

  12.10.2020 r. (poniedziałek)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z HISTORII

  19.10.2020 r. (poniedziałek)

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z INFORMATYKI

   

  Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o godzinie 9.00. Na wykonanie zadań uczestnik ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przewidzianego na czynności organizacyjne.

 • STATUT SZKOŁY - zmiany 2020/2021

  W Statucie naszej Szkoły zostały wprowadzone zmiany obowiązujące od 1 i 15 września 2020 r. 

  Najważniejsze zmiany oceniania (uchwała z dnia 15.09.2020 r.) to:

  1) ujednolicenie skali procentowej oceny sprawdzianów pisemnych w klasach I-III w stosunku do oceniania prac klasowych w klasach IV-VIII:

  1. 100% - 98% - wzorowo,
  2. 97% - 91% - znakomicie,
  3. 90% - 76% - dobrze,
  4. 75% - 51% - przeciętnie,
  5. 50% - 31% - słabo,
  6. 30% - 0 % - niezadowalająco.

  2) ustalenie wagi kryteriów ocen będącej podstawą do obliczenia średniej ważonej ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec I semestru i oceny rocznej w klasach IV-VIII oraz oceny końcowej w klasie VIII:

  1. sprawdzian – 6 pkt,
  2. poprawa sprawdzianu – 6 pkt,
  3. kartkówka – 4 pkt,
  4. odpowiedź – 3 pkt,
  5. aktywność – 2 pkt,
  6. praca domowa – 2 pkt,
  7. zadanie – 4 pkt.

  Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów do dnia 31.10.2020 r. ustalą w Przedmiotowych Zasadach Oceniania wagi kryteriów oceniania wiadomości i umiejętności adekwatnych do specyfiki nauczanego przedmiotu. 


  Bożena Sobieszczańska 
  Dyrektor Szkoły 

 • ZEBRANIE RODZICÓW KLAS VIII

  28 września (poniedziałek), godz. 16.00, hala sportowa - spotkanie z Rodzicami Uczniów klas ósmych

  Cel spotkania:
  1) zapoznanie ze sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklsisty oraz o trybie ustalania proponowanych dostosowań,

  Spotkanie z Uczniami klas ósmych w powyższej sprawie odbędzie się w piątek 25.09.2020 r. na lekcji religii.

  2) złożenie przez Rodziców pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny (angielski lub rosyjski), z którego Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.


  Serdecznie zapraszamy!

  Uwaga!
  Jeśli któryś z Rodziców nie może uczestniczyć w spotkaniu, Dziecko - Uczeń klasy VIII powinien zgłosić się w tym dniu do Dyrektora Szkoły po druk deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin. 

   

  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • ARKUSZE EGZAMINACYJNE

  Drodzy Uczniowie klas VIII.

  Zamieszczamy link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której znajdują się arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich, tj. z roku 2020 i 2019:

  - dla uczniów bez orzeczeń i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją - arkusz O-100 (j. polski - OPOP-100, matematyka OMAP-100, j. angielski - OJAP_100, j. rosyjski - OJRP_100),

  - dla uczniów posiadających orzeczenie - arkusz O-800 (j. polski - OPOP-800, matematyka - OMAP-800, j. angielski - OJAP_800, j. rosyjski - OJRP_800).

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

  Zwróćcie uwagę również na materiały dodatkowe opublikowane na stronie CKE.

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

  Odsyłamy również do strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, na której znajdują się wyniki egzaminów naszych ósmoklasistów uzyskane w roku 2019 i 2020. 

  https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

  W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie głównym w dniach:

  - język polski - 25 maja (wtorek)
  120 min (2 godz.), 180 min (3 godz.) dla uczniów z przedłużonym czasem pracy,

  - matematyka - 26 maja (środa)
  100 min (1 godz. 40 min), 150 min (2 godz. 30 min) dla uczniów z przedłużonym czasem pracy,

  - język obcy nowożytny (do wyboru przez ucznia: j. angielski lub j. rosyjski) - 27 maja (czwartek)
  90 min (1 godz. 30 min), 135 min (2 godz. 15 min) dla uczniów z przedłużonym czasem pracy.

  Termin dodatkowy egzaminu:

  - język polski - 16 czerwca (środa),

  - matematyka - 17 czerwca (czwartek),

  - język obcy nowożytny - 18 czerwca (piątek).

  Każdego dnia egzamin rozpoczyna się dokładnie o godz. 9.00.

  20200820_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

  Więcej informacji nt. egzaminu ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY INFORMACYJNEJ W MIEJSCU PAMIECI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ

  W uroczystości weźmie udział Poczet Sztandarowy (2 składy 3-osobowe) oraz 6 harcerzy Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie. Opiekun uczniów: Bożena Sobieszczańska - Dyrektor Szkoły. 

  Wyjazd ze szkoły IVECO1 o godz. 09:20, powrót ok. godz. 11:00.

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  29.09.2020 r. (wtorek), godz. 16.00, sala nr 8

  Porządek spotkania:

  1.  Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

  2. Zaopiniowanie harmonogramu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

  3.  Zaopiniowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.

  4.  Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

  5.  Sprawy różne.

  W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący Rad Oddziałowych. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów, więc na spotkanie zapraszamy tyleż samo przedstawicieli.

  Skład Rady Rodziców naszej Szkoły na stronie https://spjeleniewo.edupage.org/text5/

  Serdecznie zapraszamy!


  Bożena Sobieszczańska
  Dyrektor Szkoły

 • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

  Czytanie książek

  To najpiękniejsza zabawa

  Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                       W. Szymborska

   

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

  29 września 2020 r. (wtorek)
   

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży

  Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

  Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do poświęcenia 5-10-15 minut lekcji, a w miarę możliwości całej lekcji i czytania uczniom na głos.

  Dlaczego propagujemy obchodzenie w szkole świąt czytelniczych? Ponieważ głośne czytanie wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć, pobudza wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci.

  Dla uczniów klas młodszych proponujemy książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, które znajdują się w bibliotece. Natomiast uczniom klas starszych „Balladynę” Juliusza Słowackiego, tegoroczną lekturę dziewiątej odsłony Narodowego Czytania.

  Zapraszamy do udziału.         

  Aldona Falecka
  Olga Kłoczko

 • Projekt "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

  Od dnia 23 września 2020 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. uczniowie klasy Ia i Ib wezmą udział w projekcie pn. "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki". Więcej o projekcie w zakładce PROJEKTY I PROGRAMY.

 • PROJEKT "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

  Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych naszej szkoły, jak również wszystkich mieszkańców Gminy Jeleniewo do przyłączenia się do akcji "Pod biało-czerwoną".

  Szczegóły na stronie Gminy Jeleniewo:

  http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/aktualnosci---ug/zawalczmy-o-maszt-z-flaga-dla-gminy-jeleniewo/#zawalczmy-o-maszt-z-flaga-dla-gminy-jeleniewo

  Głos oddajemy na stronie:

  https://bialoczerwona.www.gov.pl/

  Głos poparcia może być składany przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terenie naszej Gminy, do dnia 11 listopada 2020 r. (środa) do godz. 23:59.

  Każdy oddany głos przyczyni się do sfinansowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi naszej Gminie, które następnie zostaną umieszczone w tutejszym parku.

  Minimalna liczba głosów dla naszej Gminy wynosi 100, jednak im więcej ich zbierzemy tym lepiej, gdyż dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”. 

   

  Z całego serca bardzo dziękujemy!

 • Tenis stołowy z UKS "Szelment"

  UKS SZELMENT przy SP w Jeleniewie zaprasza na zajęcia z tenisa stołowego.

  Zajęcia są organizowane dla uczniów i uczennic wszystkich klas.

  Pierwsze spotkanie (organizacyjne) odbędzie się w najbliższy czwartek (24.09.2020 r.) o godzinie 16:00.

  Zajęcia poprowadzi instruktor tenisa stołowego, p. Magda Rydzewska.

  Zapisy u p. Artura Apalko.

  Serdecznie zapraszamy.


  Joanna Sawicka
  Prezes UKS "SZELMENT" przy SP w Jeleniewie

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć