MENU:

Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty Licea ogólnokształcące Szkoły techniczne, branżowe, zespoły szkół Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Wyszukiwarka szkół

Rekrutacja do szkół 2020/2021

Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminie składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas i publicznych szkół policealnych, na semestr I klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim:

 1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
 4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
  oraz
 5. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach
ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach

Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_Nr_12-2020_roku_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty_z_dnia_30_stycznia_20.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim

 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz ponadwojewódzkich konkursów tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wykaz olimpiad tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 3 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych w latach szkolnych 2016/2017 – 2019/2020, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2020/2021 – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz zawodów wiedzy: olimpiad tematycznych, olimpiad interdyscyplinarnych i konkursów tematycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zawodów sportowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący załącznik nr 5 ust. 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący załącznik nr 5 ust. 2 do zarządzenia.

3. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym – stanowiący załącznik nr 5 ust. 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_Nr_20-2020_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty.pdf

Zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_Nr_20-2020_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty.pdf

Zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_nr_20-2020_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty.pdf

Zalacznik_nr_4_do_zarzadzenia_nr_20-2020_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty.pdf

Zalacznik_nr_5_do_zarzadzenia_Nr_20-2020_Podlaskiego_Kuratora_Oswiaty.pdf

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć