MENU:

Historia szkoły Kartka ze szkolnego pamiętnika WIZJA I MISJA Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie Dyrekcja szkoły Sekretariat szkoły Biblioteka Pedagog szkolny Psycholog szkolny

O szkole w Jeleniewie

Historia szkoły

__________________________________________________________________________________________________________
 
Oświata w Polsce

W okresie zaborów w Polsce, tj. od 1772 r. do 1918 r. (I rozbiór Polski 1772 r. - Rosja, Prusy, Austria; II rozbiór Polski 1793 r. - Rosja, Prusy; III rozbiór Polski 1795 r. - Rosja, Prusy, Austria) system szkolny nie był ujednolicony, następowała unifikacja systemu oświatowego z systemami państw zaborczych. W niepodległej Ojczyźnie miało miejsce ujednolicanie systemu szkolnego. Od września 1919 r. na mocy reformy tzw. „jędrzejewiczowskiej” funkcjonowała obowiązkowa 7-letnia szkoła powszechna (od 1948 r. do dziś odpowiednik szkoły podstawowej). Możliwości organizacyjne szkoły powszechnej (1932-1945): I stopnia – 4-klasowa, II stopnia – 6-klasowa, III stopnia – 7-klasowa. Na początku II wojny światowej przez okres 3 lat (1939-1942) szkoła powszechna była 4-klasowa. W latach 1945-1948 w Polsce miało miejsce upowszechnianie 8-klasowej szkoły powszechnej (proces ograniczono do większych miast i wybranych powiatów, dysponujących kadrą nauczycielską, warunkami lokalowymi, posiadających wieloletnią tradycję szkoły 8-letniej – głównie na Górnym Śląsku). Wprowadzane w niepodległej Polsce kolejne reformy systemu oświaty w okresach przejściowych zakładały również możliwość funkcjonowania dotychczasowych szkół powszechnych i ich odpowiedników – podstawowych do czasu ich ukończenia przez uczniów. W latach 1948-1961 szkoła podstawowa była 7-klasowa (jednocześnie następowała rezygnacja z upowszechniania 8-letniej szkoły podstawowej), a w latach 1961-1999 – 8-klasowa. W latach 1999-2017 funkcjonowały: 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana ustroju szkolnego: 8-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum (po 6-letniej szkole podstawowej) do czasu jego wygaszenia, tj. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Szkolnictwo w Jeleniewie

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie usytuowana przy ulicy Suwalskiej 51 jest placówką publiczną ogólnodostępną dla dzieci i młodzieży. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Jeleniewo, a nadzorującym Podlaski Kurator Oświaty.

Początki szkolnictwa w Jeleniewie sięgają roku 1869. Wieś znajdowała się wówczas pod administracją zaboru pruskiego, będącego wynikiem III rozbioru Polski w roku 1795.

W latach 1923-1944 szkoła powszechna (odpowiednik szkoły podstawowej od roku 1948) mieściła się na terenie magazynów dawnej spółdzielni gminnej (za kościołem, przy głównej drodze w kierunku Wiżajn). Została wybudowana w latach 1921-1923 przez firmę z Warszawy. Przed II wojną światową szkoła w Jeleniewie nosiła nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna im. Junackich Hufców Pracy w Jeleniewie” i posiadała sztandar, nadany szkole w listopadzie 1938 roku. Była to jedyna w Polsce szkoła o tym imieniu. Podczas działań wojennych (linia frontu w Leszczewie) budynek szkolny spłonął, a wraz z nim prawdopodobnie sztandar.

Junackie Hufce Pracy to polska paramilitarna organizacja młodzieżowa w latach 1936-1939. JHP zostały utworzone dekretem Prezydenta RP z 22 września 1936 o służbie pracy młodzieży. Określono w nim, że służba pracy młodzieży jest zaszczytną służbą dla Narodu i Państwa, a polega na wykonywaniu pracy fizycznej dla potrzeb obrony Państwa lub jego interesów gospodarczych. Na czele Junackich Hufców Pracy stał komendant mianowany przez Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej spośród oficerów w służbie czynnej. Komendant JHP używał tytułu „Komendant Główny Junackich Hufców Pracy”. W latach 1936-1939 stanowisko Komendanta Głównego JHP zajmował pułkownik Bogusław Kunc. Bezpośrednim organem pracy Komendanta Głównego JHP była Komenda Główna Junackich Hufców Pracy. Junacy budowali m.in. drogę użytku publicznego z Jeleniewa do Wiżajn. Służbę w Junackich Hufcach Pracy pełnił m.in. św. Jan Paweł II. Więcej o JHP na stronie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Junackie_hufce_pracy
Po drugiej wojnie światowej działały organizacje o podobnym charakterze, których członków również określano mianem junaków: „Służba Polsce” (1949-1955) i Ochotnicze Hufce Pracy (od 13 czerwca 1958 roku).

Nauczanie dzieci w Jeleniewie na krótko po wojnie odbywało się w wynajmowanych prywatnych domach, a od 1946 roku w powojskowym baraku usytuowanym na miejscu obecnego placu zabaw przy bloku na osiedlu.

Od roku 1961 do dziś Szkoła Podstawowa w Jeleniewie funkcjonuje w budynku usytuowanym przy ulicy Suwalskiej 51. W latach 1961-1975 w szkole funkcjonowała również 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego (szkoły przysposobienia zawodowego tworzone w Polsce od 1951 r.). W latach 80. budynek został rozbudowany (piętro nad małą salą gimnastyczną i dalsza część budynku w kierunku hali sportowej). W tym czasie istniała konieczność prowadzenia zajęć również w lokalach wynajmowanych w prywatnym domu. W następnej kolejności wybudowano także halę sportową (1998-2002) i wielofunkcyjne boisko przy szkole (2002-2010). W latach 2004-2018 budynek był dwukrotnie modernizowany. Między innymi wymieniono dach, rynny i parapety, stolarkę okienną i drzwiową, centralne ogrzewanie, ocieplono ściany zewnętrzne i położono elewację, założono fotowoltaikę i świetlówki energooszczędne, wokół budynku wykonano opaskę z kostki brukowej. Od roku 1999 w sześcioletniej Szkole Podstawowej w Jeleniewie funkcjonowało 3-letnie Gimnazjum. W latach 2001-2004 i 2008-2017 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum funkcjonowały w Zespole Szkół w Jeleniewie. 16 grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie przyjęła imię Danuty Siedzikówny „Inki” i sztandar. Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Jeleniewie z mocy prawa przekształcił się w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. Do czasu wygaszenia, tj. do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowały w niej również oddziały gimnazjalne. W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły w Jeleniewie uczęszcza 258 dzieci i uczniów, jest 15 oddziałów (2 oddziały przedszkolne z grupą dzieci 4-5-letnich i 6-latków oraz klasy I-VIII). Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 pracowników niepedagogicznych. Zarządzanie szkołą: 1 dyrektor, 1 wicedyrektor. W szkole znajdują się: sekretariat, księgowość, gabinet pedagoga, psychologa i logopedy, biblioteka, stołówka oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej (od 3 września 2018 r.) https://spjeleniewo.edupage.org/text28/?, https://spjeleniewo.edupage.org/album/#gallery/325 i stomatologiczny (od 1 grudnia 2018 r.) https://spjeleniewo.edupage.org/text29/?, https://spjeleniewo.edupage.org/album/#gallery/345.

W pierwszą rocznicę przyjęcia sztandaru i nadania imienia Danuty Siedzikówny "Inki" Szkole Podstawowej w Jeleniewie nauczyciel plastyki ofiarował własnoręcznie namalowany farbą olejną portret patronki szkoły. W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę: szkole ufundowano tablicę z wizerunkiem patronki upamiętniającą przyjęcie sztandaru i nadanie imienia (17.12.2018 r. - obchody 2. rocznicy nadania imienia i przyjęcia sztandaru), w budynku szkolnym wmontowano tablicę oddającą cześć junakom (21.09.2018 r. - uroczystość w przeddzień 82. rocznicy utworzenia Junackich Hufców Pracy).


Więcej o szkole w Jeleniewie w poniższych prezentacjach:

Historia Szkoły w Jeleniewie.docx

Dyrektorzy_Szkoly_w_Jeleniewie.doc

Z kart historii Szkoły w Jeleniewie - Prezentacja.ppsx

 

Wybrane zdjęcia z prezentacji i albumu foto:

:      
   1923-1944                                       1923-1944                                                1923-1944      
                                                                                                       

      
Sierpień 1938 - Święto Junackich Hufców Pracy w Jeleniewie.
Pułkownik Bogusław Kunc wśród grupy dzieci pcha taczkę z ziemią
do naprawy drogi w Jeleniewie przez Junackie Hufce Pracy

 

   
                              Listopad 1938                                                               21.09.2018                                                                                                                                                      

             
    1946-1961                                                                                1961


         2001-2004 i 2008-2017 - Zespół Szkół w Jeleniewie                 Szkoła Podstawowa                              Gimnazjum                                                     


   
                    16.12.2016                                                                         21.09.2018                                                                                                                     


                             17.12.2018                              
           


Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Jeleniewie
z mocy prawa przekształcił się
w Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie.
Do czasu wygaszenia, tj. do dnia 31.08.2019 r.
funkcjonowały w niej również oddziały gimnazjalne.

 

                         
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
po termomodernizacji (sierpień 2017 - wrzesień 2018)

 

Informacje archiwalne o Szkole w Jeleniewie (skany dokumentów) - wkrótce:

1/ z archiwum szkolnego,

2/ z Archiwum Państwowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki,

3/ z Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie.
 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć