MENU:

RODO - ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa_RODO.pdf

ROZPORZADZENIE_PARLAMENTU_EUROPEJSKIEGO_I_RADY__UE__2016_679.pdf

DYREKTYWA_PARLAMENTU_EUROPEJSKIEGO_I_RADY__UE__2016_680.pdf

 

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych, zwanych dalej "RODO" informujemy, że w naszej szkole:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Iwona Malczyk z Grupy Prawnej TOGATUS w Olsztynie, tel. 506 358 200, email: malczyk@togatus.pl

Administratorem Systemu Informatycznego jest p. Tomasz Sawicki.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula ogólna


Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Szkoła Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo. Z administratorem można się skontaktować pisząc na ww. adres, pod numerem tel. 875683033, lub wysyłając e-maila na spjeleniewo@onet.pl

2. Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych - pani Iwona Malczyk. W sprawie Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo  skontaktować się pod adres email: malczyk@togatus.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Jeleniewie im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Jeleniewie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:

i. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
ii. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Jeleniewie im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Jeleniewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
a. rekrutacji, promocji Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

c. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Prawo do:
a. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.

7. Upoważnienia wskazane w pkt 5 od a do e może Pani/Pan wykonać składając/przesyłając odpowiedni wniosek na adres siedziby szkoły bądź też przesyłając wniosek w formie elektronicznej na adres inspektora ochrony danych- malczyk@togatus.pl. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma Pani/Pan do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć