MENU:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spjeleniewo.edupage.org


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link otworzy się w nowej karcie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Sobieszczańska, spjeleniewo@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5683033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/ Link otworzy się w nowej karcie.

Dostępność architektoniczna

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo

Do budynku prowadzą dwa  wejścia - jedno od ulicy Słonecznej a drugie od ulicy Suwalskiej. Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Słonecznej. Obok wejścia znajduje się parking dla pracowników szkoły. Sekretariat znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach. Dla potrzeb osób na wózkach dostosowana jest toaleta na parterze budynku. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, którego należy użyć, by wezwać pracownika, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej. Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych. W budynku szkoły  brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku szkoły  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć