MENU:

Historia szkoły Kartka ze szkolnego pamiętnika WIZJA I MISJA Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie Dyrekcja szkoły Sekretariat szkoły Biblioteka Pedagog szkolny Psycholog szkolny

O szkole w Jeleniewie

WIZJA I MISJA Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie


WIZJA Szkoły:

 1. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój uczniów.
 2. W Szkole wprowadza się indywidualne toki nauki.
 3. Oferta edukacyjna jest zróżnicowana, wzbogacona o oddziały sportowe, muzyczne i taneczne.
 4. Uczniowie posługują się dwoma językami obcymi.
 5. W Szkole kultywuje się lokalne tradycje.
 6. Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie.
 7. Uczniowie są tolerancyjni wobec innych pod względem światopoglądu, rasy, wyznania, pochodzenia, statusu majątkowego i społecznego.
 8. Uczniowie chętnie udzielają pomocy potrzebującym, poprzez aktywny udział w organizacjach i stowarzyszeniach działających w Szkole (Wolontariat, PCK, drużyny zuchowa i harcerska).
 9. Uczniowie są kulturalni w stosunku do siebie, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły, rodziców oraz innych osób.
 10. Uczniowie są wychowywani w umiłowaniu Ojczyzny i wartości patriotycznych.
 11. Uczniowie są zainteresowani czytelnictwem nie tylko w zakresie obowiązujących lektur szkolnych.
 12. W Szkole panują właściwe relacje interpersonalne.
 13. Rodzice są partnerami Szkoły, aktywnie uczestniczą we wszystkich jej działaniach.
 14. Dzieci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice identyfikują się z Patronem Szkoły.
 15. Wspólnie dbamy o wizerunek Szkoły w Jeleniewie.

 

MISJA Szkoły:

 1. Promowanie dobrych praktyk szkolnych:
 • udział uczniów w realizacji projektów unijnych: „Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego”, „Akademia mistrzów pływania”;
 • udział dzieci i uczniów w zajęciach sportowych w zakresie działania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szelment”: piłka nożna i siatkowa;
 • działalność w Szkole stowarzyszeń i organizacji: Wolontariat, PCK, drużyny zuchowa i harcerska;
 • apele szkolne, akademie związane z uroczystościami państwowymi i organizacją roku szkolnego, audycje słowno-muzyczne oraz przedstawienia teatralne dla młodszych i starszych dzieci;
 • rozbudowa i aktualizowanie na bieżąco strony internetowej Szkoły.
 1. Wzrost poziomu czytelnictwa w Szkole poprzez:
 • corocznie wzbogacanie księgozbioru o nowe interesujące czytelnika pozycje;
 • organizowanie spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi sportu, autorami książek, innymi osobami;
 • organizację konkursów literackich, plastycznych, a nawet muzycznych;
 • zorganizowanie na korytarzu szkolnym (w pobliżu miejsc ustawionych siedzisk wykonanych z palet) kącików książki.
 1. Poprawa wyników egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych i promujących Patrona Szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym (lekcje wychowawcze o „Ince” – w każdym oddziale po 1 w każdym semestrze; konkursy: wiedzy, plastyczne i muzyczne; opracowanie biuletynu o „Ince”; corocznie organizacja uroczystości upamiętniającej nadanie szkole imienia i przyjęcia sztandaru; wykonanie ekspozycji o „Ince” i uhonorowanie pamiątek).
 3. Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły poprzez utworzenie klas: sportowej (piłka nożna, piłka siatkowa dziewcząt, narciarstwo), muzycznej (gra na instrumentach: pianinie lub akordeonie) i tanecznej. (począwszy od roku szkolnego 2018/2019)
 4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli poprzez podejmowanie studiów podyplomowych.
 5. Uzyskiwanie kolejnych - wyższych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 6. Aktualizowanie przez pedagogów wiedzy w zakresie prawa oświatowego.
 7. Zapewnienie w Szkole pełnego bezpieczeństwa uczniom:
 • ogrodzenie placu szkolnego; (2018)
 • wznowienie działalności sklepiku szkolnego; (2017/2018)
 • wyposażenie placu szkolnego w stojaki na rowery; (2017/2018)
 • założenie dla każdego ucznia i pracownika Szkoły elektronicznych kart wstępu do budynku i szatni szkolnej poprzez przystąpienie do programu „Karta Szkolna” organizowanego przez Bank Zachodni WBK. (po pełnej termomodernizacji budynku szkolnego – 2018/2019)
 1. Sukcesywne wyposażanie Szkoły w nowoczesne meble (szafy, ławki, krzesła, biurka dla nauczycieli).
 2. Zinformatyzowanie w całości budynku szkolnego, tj. wyposażenie każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy i stałe łącze internetowe, po czym wyposażenie Szkoły w tablice interaktywne i wprowadzenie w każdym oddziale dziennika elektronicznego.
 3. Gruntowny remont sali gimnastycznej, modernizacja schodów prowadzących do szatni szkolnej i pomieszczeń piwnicznych (2017/2018) oraz zapleczy szkolnych.
 4. Założenie ogrodu przyszkolnego dla dzieci przedszkolnych (plac zabaw). (wiosna/lato 2017/2018)
 5. Termomodernizacja budynku szkolnego (ocieplenie, a następnie położenie elewacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne – inicjatywa i inwencja organu prowadzącego szkołę). (2017/2018)
 6. Zorganizowanie interesujących miejsc odpoczynku dla dzieci i uczniów podczas przerw śródlekcyjnych i oczekiwań na odjazd do domów gminnymi środkami transportu:
 • modernizacja i wyposażenie placu przed budynkiem szkolnym (projekt unijny: usunięcie betonowych płyt, zaprojektowanie i wyłożenie alejek kostką brukową, wykonanie klombów), a następnie zagospodarowanie przestrzeni w ramach realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum z udziałem nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców (zasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, ustawienie ławeczek i letnich parasoli);
 • zorganizowanie miejsc odpoczynku na korytarzu szkolnym (ustawienie siedzisk wykonanych z palet pokrytymi miękkimi poduchami). (2017/2018)
 1. Wprowadzenie nowych tradycji szkolnych:
 • zasadzanie drzew i krzewów na zmodernizowanym placu przed budynkiem szkolnym, z wizerunkiem klasy i wychowawcy dokonujących tego działania – wiosną każdego roku przez przyszłych absolwentów (począwszy od roku szkolnego 2018/2019);
 • założenie „Złotej Księgi Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie” dla uczniów kończących Szkołę z wyróżnieniem. (2017/2018)
 1. Realizacja projektów z dotacji unijnych (doskonalenie zawodowe, poszukiwanie źródeł dofinansowania, sporządzanie wniosków, a następnie realizacja programów i projektów) w zakresie:
  • nauczania programowania nauczycieli i uczniów;
  • wzrostu kompetencji nauczycieli i uczniów w innym, niż wyżej wskazany, kierunku;
  • modernizacji placu przed budynkiem szkolnym;
  • rozbudowy budynku.
 2. Uroczyste obchody funkcjonowania w Jeleniewie szkolnictwa polskiego (100-lecie w roku 2020).
 3. Corocznie obchody uroczystości upamiętniającej nadanie imienia Szkole i przyjęcia sztandaru dnia 16 grudnia 2016 r. (2017/2018 – w I rocznicę wykonanie na budynku szkolnym tablicy upamiętniającej)
 4. Rozbudowa budynku szkolnego w celu pozyskania miejsc na utworzenie gabinetu stomatologicznego i pielęgniarki szkolnej.
 5. Założenie radiowęzła w Szkole.

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie opracowana na lata 2017-2022 może ulegać pewnym modyfikacjom w związku z:
- oczekiwaniami i potrzebami dzieci i uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców,
- przyjęciem nowych rozwiązań organizacyjnych,
- możliwościami finansowymi Szkoły.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć