MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012

 

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
w Zespole Szkół w Jeleniewie Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w styczniu 2012 r. w Gimnazjum Zespołu Szkół w Jeleniewie została przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku ewaluacja zewnętrzna – praktyczne badanie oceniające (ocena wypełniania przez Gimnazjum w Jeleniewie wymagań określonych przez państwo).
Państwo, ustawodawcy opracowali wymagania wobec szkół.
Poziom spełniania wymagań przez szkoły został ustalony w następujący sposób:

Poziom
spełniania przez szkołę wymagań

Znaczenie poziomu

poziom A

bardzo wysoki
stopień wypełniania wymagania przez szkołę

poziom B

wysoki
stopień wypełniania wymagania przez szkołę

poziom C

średni
stopień wypełniania wymagania przez szkołę

poziom D

podstawowy
stopień wypełniania wymagania przez szkołę

poziom E

niski
stopień wypełniania wymagania przez szkołęDo ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku wybrało obszar „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”.
Obszar ten obejmuje 4 wymagania:
1. „Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego”
2. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności”
3. „Uczniowie są aktywni”
4. „Respektowane są normy społeczne”


 


Ewaluacja polegała na zbieraniu informacji przez wizytatorów za pomocą różnych narzędzi i metod od uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, dyrektora szkoły oraz przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą.

Zespół wizytatorów spełnianie wymagań przez nasze Gimnazjum ocenił na poziomach:
1 wymaganie – poziom B – stopień wysoki,
2 wymaganie – poziom C – stopień średni,
3 wymaganie – poziom B – stopień wysoki,
4 wymaganie – poziom A – stopień bardzo wysoki.

Z wyników ewaluacji zewnętrznej jesteśmy zadowoleni (brak stopni na poziomach D i E). Zdajemy sobie sprawę, że przed nami żmudna praca. Bardzo wysoki wynik musimy utrzymać i szczególnie popracować nad wynikiem średnim odnoszącym się do wymagania

2. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności” - dotyczy to w szczególności wyników w zakresie przedmiotów humanistycznych

Na wyniki uczniów ma wpływ wiele czynników, najogólniej biorąc są to predyspozycje indywidualne, środowiskowe i związane ze szkołą.

Uczniowie muszą systematycznie pracować - głównie nad poprawnością językową, poszerzaniem słownictwa, umiejętnością wypowiedzi w różnych formach. Nasi uczniowie bardzo niechętnie czytają w ogóle, a w szczególności lektury - ich czytanie ogranicza się do opracowanych streszczeń lektur.

Zmodyfikowaliśmy przedmiotowy system oceniania z języka polskiego – aby otrzymać ocenę pozytywną uczeń zobowiązany jest wykazać się znajomością treści lektury.


 

 

Opracowała:

Alicja Dorochowicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć