MENU:

Statut Szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Stypendia motywacyjne Plan opracowywania analizy wyników Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego Opiekunowie sal dydaktycznych Wychowawcy klas Harmonogram dowożenia Grafik dyżurów nauczycieli Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 2021/2022 Świetlica szkolna Wyniki ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa - 2016/2017 Wyniki ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum - 2011/2012 Szkolny program profilaktyki - archiwalny Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 Program profilaktyczno-wychowawczy 2015-2018 - archiwalny

Dokumenty szkolne

Stypendia motywacyjne

Podstawa prawna:

1/ art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

2/ art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf

 

Obowiązujące w naszej szkole dokumenty w zakresie przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

Regulamin_stypendium.doc

Zal._nr_1_i_2_-_wniosek_wychowawcy_o_stypendium.doc

Zal._nr_3_-_decyzja_komisji_stypendialnej.docx

Zal._nr_4_i_5_-_decyzja_dyrektora_-_stypendium.doc

Zal._nr_6_-_Oswiadczenie_rodzica_(nr_rachunku_bankowego).docx

 

20.02.2019 r.

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

W naszej szkole trwają prace nad przyznaniem uczniom klas IV-VIII sp i III g stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Ich zakończenie nastąpi w ostatnim tygodniu lutego. Planowany termin wypłaty świadczeń pieniężnych rodzicom/opiekunom prawnym uprawnionych uczniów: 01 - 14 marca 2019 r.

Ustalone kryteria przyznawania stypendium za I i II semestr roku szkolnego 2018/2019:

a) za wyniki w nauce

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej:

- co najmniej dobre zachowanie i

- średnia ocen co najmniej 4,75;

w klasach III Gimnazjum:

- co najmniej dobre zachowanie i

- średnia ocen co najmniej 4,50;

b) za osiągnięcia sportowe w obu typach szkoły:

- co najmniej diobre zachowanie i

- zajęcie I, II lub III miejsca (indywidualnie) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Uwzględnia się jedynie te zawody, turnieje itp., do których uczniów zgłasza szkoła.

Stypendia o charakterze motywacyjnym są wypłacane raz w semestrze na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem. Zal._nr_6_-_Oswiadczenie_rodzica_(nr_rachunku_bankowego)-1.docx

Termin składania oświadczeń przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia w sekretariacie szkoły: 01 - 07 marca 2019 r.

Termin przekazania rodzicom/prawnym opiekunom ucznia pisemnej decyzji dyrektora szkoły w sprawie przyznania stypendium o charakterze motywacyjnym: 01 marca 2019 r. (piątek) podczas uroczystej akademii poświęconej Narodowemu Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", na którą serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Po spełnieniu określonych kryteriów dopuszczalne jest otrzymanie przez ucznia obu świadczeń: za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Wysokość każdego rodzaju świadczeń nie może przekroczyć kwoty 112 zł i jest uzależniona od środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym.

Liczba uczniów poszczególnych klas spełniających kryteria do otrzymania stypendium o charakterze motywacyjnym za I semestr roku szkolnego 2018/2019:

1/ za wyniki w nauce 17 uczniów SP i 1 uczeń G:

kl. IVa - 1
kl. IVb - 4
kl. Va - 4
kl. Vb - 1
kl. VIa - 1
kl. VIb - 2
kl. VII - 4
kl. IIIa gimn. - 1

2/ za osiągnięcia sportowe 3 uczniów SP:

kl. Va - 1
kl. VII - 2

Należy dodać, że dwoje uczniów kl. VII otrzymuje po dwa rodzaje stypendium jednocześnie: za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Wszystkim Uczniom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i zachęcamy do wzmożonego wysiłku intelektualnego i fizycznego w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w nauce i we współzawodnictwie sportowym w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Powodzenia!!!

 

Do przyznania stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze br. szkolnego zostało zakwalifikowanych łącznie 52 uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum (o 31 więcej niż za I semestr):

1/ Szkoła Podstawowa
- 25 uczniów - za wyniki w nauce
- 10 uczniów - za osiągnięcia sportowe
w tym dwoje uczniów otrzymuje 2 rodzaje stypendium;

2/ Gimnazjum
- 13 uczniów - za wyniki w nauce
- 4 uczniów - za osiągnięcia sportowe
w tym jeden uczeń otrzymuje 2 rodzaje stypendium.

Z uwagi na małe środki finansowe, którymi w tym zakresie dysponuje szkoła, ustalona kwota na ucznia wynosi 45 zł za każdy rodzaj przyznanego stypendium. Tym samym każdy uczeń spełniający wymagane kryteria otrzyma stypendium motywacyjne.

Wszystkim uczniom gratulujemy!!!

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
  woj. podlaskie
 • sekretariat:
  (87) 568 30 33 lub 500 112 994

  księgowość, fax:
  (87) 568 30 29

Galeria zdjęć